• مواد اولیه و تجهیزات  قالبگیری ریختگری و تجهیزات تست و بازرسی

    متخصصین مجرب با دراختیار داشتن منابع معتبر ونمایندگی شرکتهای داخلی  و خارجی شما را در تامین مواد اولیه ریخته گری یاری خواهند نمود.

    خدمات ما شامل تامین مواد اولیه برای ساخت ذوب آلیاژهای آهنی وغیر آهنی مانند،فرومتالها، قراضه صنعتی، شمش وغیره ،همچنین مواد قالبگیری مانند ماسه،رزین،ابزارهاو تجهیزات تست وبازرسی است.