•  

    مواد اولیه و تجهیزات  قالبگیری ریختگری و تجهیزات تست و بازرسی

     

     

    متخصصین مجرب با دراختیار داشتن منابع معتبر ونمایندگی شرکتهای داخلی وخارجی شما را در تامین مواد اولیه ریخته گری یاری خواهندنمود.

    خدمات ماشامل تامین مواد اولیه برای ساخت ذوب آلیاژهای آهنی وغیر آهنی مانند،فرومتالها، قراضه صنعتی، شمش وغیره،همچنین مواد قالبگیری مانندماسه،رزین،ابزارهاو تجهیزات تست وبازرسی است.